Friday, January 22, 2021 8:10:10 PM - Markets closed
VN-INDEX 1,166.78 +2.57/+0.22%
HNX-INDEX 240.12 -0.16/-0.07%
UPCOM-INDEX 77.60 +0.13/+0.17%
Investopedia
Investopedia là bộ từ điển các khái niệm, thuật ngữ tài chính đầy đủ toàn diện, được tổ chức một cách khoa học, tiện lợi cho việc tra cứu.
Từ khóa:
Tra cứu theo vần:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z
Cán cân vốn - Capital Balance Account
Cán cân vốn hay tài khoản vốn là một bộ phận của cán cân thanh toán của một quốc gia. Nó ghi lại tất cả những giao dịch về tài sản (gồm tài sản thực như bất động sản hay tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ...) giữa người cư trú trong nước với người cư trú ở quốc gia khác. Khi những tuyên bố về tài sản nước ngoài của người sống trong nước lớn hơn tuyên bố về tài sản trong nước của người sống ở nước ngoài, thì quốc gia có thặng dư tài khoản vốn (hay dòng vốn vào ròng). Theo quy ước, dòng vốn vào ròng phải bằng thâm hụt tài khoản vãng lai.

Căn cứ vào hình thức đầu tư, cán cân vốn bao gồm:
  • Đầu tư trực tiếp (FDI)
  • Đầu tư gián tiếp: Bao gồm các khoản đầu tư như mua trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ, đầu tư mua cổ phiếu nhưng chưa đạt tới mức độ để kiểm soát công ty nước ngoài, các khoản vốn ngắn hạn như tín dụng thương mại, hoạt động tiền gửi, mua bán các giấy tờ có giá ngắn hạn, các khoản tín dụng ngân hàng ngắn hạn, mua bán ngoại tệ...
Nếu bỏ qua sai sót, cán cân vãng lai cộng cán cân vốn tạo thành cán cân thanh toán tổng thể của quốc gia (Overall Balance):

Overall Balance = Current Balance Account + Capital Balance Account

Nếu
cán cân thanh toán tổng thể của quốc gia là dương, ta nói rằng cán cân thanh toán quốc tế là thặng dư. Ngược lại, nếu cán cân thanh toán tổng thể của quốc gia là âm, thì cán cân thanh toán quốc tế là thâm hụt.
Duyệt các danh mục Investopedia
Thuật ngữ được xem nhiều
Market Update
Last updated at 3:10:09 PM
VN-INDEX 1,166.78 +2.57/+0.22%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.