Monday, April 19, 2021 12:28:47 PM - Markets open
VN-INDEX 1,243.37 +4.66/+0.38%
HNX-INDEX 293.86 +0.75/+0.26%
UPCOM-INDEX 81.61 -0.18/-0.22%
SPI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Thị Thu Hoài
HNX - 1/28/2021 5:11:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thu Hoài
- Mã chứng khoán: SPI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 985.100 CP (tỷ lệ 5,86%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 123.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.108.700 CP (tỷ lệ 6,59%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/01/2021.
Newer News
04/09 ATG: Nhắc nhở chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2020 lần 2
04/09 E1VFVN30: Điều lệ tổ chức và hoạt động
04/09 E1VFVN30: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHNĐT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/09 E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
Older News
28/01 SPI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Cảnh Dương
28/01 TVC: Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP
28/01 TVC: Đỗ Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 17.837 CP
28/01 TVC: Lưu Thị Luyến - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1.189 CP
28/01 TVC: Lê Thanh Nga - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1.189 CP
28/01 VC2: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
28/01 PTS: Báo cáo tài chính quý 4/2020
28/01 MST: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 LHC: Báo cáo tài chính quý 4/2020
28/01 S55: Báo cáo tài chính quý 4/2020
 
Newsletter Signup
Top Stories
Reference exchange rate down 17 VND
CPTPP gives boost to Vietnamese exports
Hanoi: March CPI down 0.21 percent against February
Goal of 6.5 percent growth rate – big challenge: GSO head
Reference exchange rate up 12 VND
Market Update
Last updated at 12:25:04 PM
VN-INDEX 1,243.37 +4.66/+0.38%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.